Sáng 28-2, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6, Bộ Công an gồm Văn phòng, Cục Đối ngoại, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Hồ sơ nghiệp vụ  đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp chủ trì lễ ký.

Nội dung giao ước thi đua của Cụm thi đua số 6 bám sát chủ đề “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 do Bộ Công an phát động cùng nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2019.

Cụm thi đua số 6 ký giao ước thi đua năm 2019.

Sau khi tiến hành thảo luận, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung: Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tham mưu, hợp tác quốc tế, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, nghiên cứu dự báo chiến lược, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ phối hợp công tác cùng việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu gắn với các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị trong Cụm. Bên cạnh đó, các đơn vị cần gắn các phong trào thi đua với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Nguyễn Hương