6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 trực thuộc Bộ trưởng gồm: Cục Đối ngoại (đơn vị Cụm trưởng); Văn phòng Bộ; Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp; Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Cục Tài Chính; Thanh tra Bộ Công an; Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ và tiêu chí phấn đấu cụ thể, nỗ lực trong các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 trực thuộc Bộ trưởng đã tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác công an năm 2018 cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của Ngành về công tác chính trị tư tưởng, giáo dục và thi đua khen thưởng; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội… 

Vận động và tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tham gia nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ trọng đại của đất nước, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và chào mừng các ngày truyền thống lực lượng, ngày thành lập đơn vị…

Chủ động chuẩn bị, phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tổ chức các Hội nghị quan trọng như: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Hội nghị kiểm điểm tự phê và phê bình năm 2017 của tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Bộ. Phục vụ lãnh đạo Bộ dự kỳ họp thứ 4, 5 Quốc hội khóa XIV và các phiên họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai các hoạt động đối ngoại với các đối tác quốc tế; định hướng tổng quan trong quan hệ hợp tác quốc tế cũng như định hướng hợp tác với các đối tác trọng điểm trong và khu vực. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các dự án Luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự… theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật biểu tình và lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật cư trú (sửa đổi) để đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội.

Năm 2018 được Bộ xác định là năm “công tác tổ chức, cán bộ”, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị đã tiếp tục phát huy sự thống nhất, đoàn kết, gắn phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 04-CT/BCA của Bộ trưởng về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả; kịp thời nắm tình hình tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18-4-2014 của Bộ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp...

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trương Văn Thông nhấn mạnh, trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong 6 tháng cuối năm 2018, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 trực thuộc Bộ trưởng cần tiếp tục tăng cường thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sỹ; bám sát mục tiêu nội dung thi đua 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Công an gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/BCA của Bộ trưởng về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. 

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới…

Khổng Hà