Tại Hội nghị, đại diện đơn vị Cụm trưởng (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) đã thông qua Dự thảo nội dung Giao ước thi đua; Quy định hoạt động và Tiêu chí, thang điểm bình xét thi đua năm 2021. Các đơn vị đã tập trung thảo luận, góp ý và nhất trí thông qua các nội dung của giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 với phương châm hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, bám cơ sở, vì nhân dân phục vụ”.

Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần trong toàn Công an tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên tuyên, thi đua khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể theo quy định của Bộ Công an.

Toàn cảnh hội nghị.

Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, chấp hành điều lệnh CAND; Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời công tác thường xuyên, đột xuất; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản công..... Đồng thời, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động do các cấp phát động ....

Để thực hiện có hiệu quả nội dung giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021, Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị trong Cụm cần phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức phát động thi đua, cụ thể hóa nội dung thi đua và phương châm hành động của Công an tỉnh thành những công việc cụ thể, tạo không khí sôi nổi trong Cụm thi đua nói chung và từng đơn vị nói riêng.

Các đơn vị trong Cụm cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm Nghị quyết, chỉ thị, Điều lệnh Công an nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tình nguyện xã hội trong các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2021.

Minh Quỳnh