Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Tổ chức cán bộ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho biết, 60 năm qua, Cục Tổ chức cán bộ đã trải qua nhiều thời kỳ xây dựng phát triển, tổ chức bộ máy Bộ Công an luôn được kiện toàn phù hợp với yêu cầu công tác, đặc điểm của lực lượng CAND.

Những giai đoạn đầu khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, muôn vàn gian khổ, đơn vị tiền thân của Cục chỉ là một bộ phận nhân sự thuộc Văn phòng Nha Công an Trung ương, rồi được nâng lên cấp Phòng, cấp Vụ; các phòng nghiệp vụ luôn được kiện toàn tinh gọn, các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm công tác tổ chức cán bộ đã có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng Công an thống nhất, vừa thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, vừa thực hiện chức năng vũ trang chiến đấu trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các cán bộ chiến sĩ Cục Tổ chức cán bộ qua nhiều thế hệ đã chứng minh được sự nhanh nhạy và tầm nhìn xa trong việc chủ động tham mưu, đề xuất cấp trên ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra của từng giai đoạn cách mạng.         

Cục Tổ chức cán bộ đã tham mưu nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác tổ chức, cán bộ.

Giai đoạn từ 1957 đến 1975, điều kiện chiến tranh gian khổ ác liệt không làm nhụt chí những cán bộ làm công tác tổ chức, họ lặng thầm nhưng nhạy bén nắm bắt tình hình để tham mưu Chính phủ ban hành nhiều nghị định, pháp lệnh quan trọng như: Nghị định số 132/CP, ngày 29-9-1961 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an trong bối cảnh đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc và áp dụng chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam.

Giai đoạn 1966-1975, thời kỳ Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt nhất, đồng thời chuyển hướng áp dụng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam, tình hình chiến sự mới lại đòi hỏi bộ máy phải thay đổi, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu lãnh đạo Bộ đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 32/CP, ngày 22-3-1973 sửa đổi tổ chức bộ máy của lực lượng CAND với 36 Vụ, Cục, Viện, Trường và Bộ Tư lệnh CAND vũ trang.

Đặc biệt, từ năm 1957 đến đầu năm 1975, Vụ Tổ chức cán bộ đã trực tiếp tuyển chọn, đào tạo, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an điều động chi viện cho an ninh miền Nam hàng ngàn cán bộ cốt cán, cán bộ nghiệp vụ và kỹ thuật góp phần cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân chiến đấu giành thắng lợi từng phần, tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục báo cáo Bộ đưa thêm hàng ngàn cán bộ bổ sung, chi viện cho miền Nam để giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ thành quả cách mạng…

Những năm đầu cả nước đi lên xây dựng CNXH, hay thời kỳ đất nước tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện theo Nghị quyết Đại hội VI, VII của Đảng, để bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết đại hội VIII, IX của Đảng…, với sự tham mưu, đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành nhiều Nghị quyết, Chính phủ ban hành nhiều Nghị định quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, xây dựng và khẳng định sự trưởng thành của lực lượng CAND.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong công tác tổ chức cán bộ, Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu cho biết, những người làm công tác tổ chức cán bộ, dù ở lực lượng, bộ, ban, ngành nào cũng đều phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”; “Phải cất nhắc cán bộ cho đúng”…

Không có tổ chức nào không có cán bộ, không có cán bộ nào nằm ngoài tổ chức, lực lượng CAND là lực lượng đặc thù, do đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, các cán bộ chiến sĩ Cục Tổ chức cán bộ đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ để nắm bắt tình hình, nâng cao năng lực tham mưu để đánh giá đúng, bố trí đúng cán bộ.

Để làm được điều đó, ngoài một tầm nhìn chiến lược, đòi hỏi người làm công tác cán bộ phải công tâm, đánh giá khách quan, xây dựng một đội ngũ cán bộ kế cận chất lượng, đặc biệt ở những vị trí chủ chốt; để người được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển phát huy tối đa sở trường và năng lực, yêu ngành yêu nghề, phát huy được truyền thống tạo thành một tổ chức hoàn thiện, hoạt động hiệu quả.

Cục Tổ chức cán bộ nhiều năm qua thực hiện việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, nhận xét đánh giá, bố trí sử dụng, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ đã đi vào nền nếp, tạo sự thống nhất trong thực hiện. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Tổ chức cán bộ đã kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp và chính sách lớn về công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng ban hành Đề án quy hoạch phát triển nhân lực ngành Công an giai đoạn 2011 - 2020.

Từ bản quy hoạch này, Cục Tổ chức cán bộ đã tham mưu, đề xuất xây dựng Đề án tăng cường nguồn lực cho lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới trình Bộ Chính trị và được thông qua tại Kết luận số 112-KL/TW ngày 6-6-2015. Đây là tiền đề căn bản, chiến lược góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Công an đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có cơ cấu đồng bộ, hợp lý đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị Trung ương VI khóa XII vừa qua, một nội dung quan trọng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đặc biệt quan tâm chính là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, đặc biệt đối với những người làm công tác tổ chức cán bộ của lực lượng CAND.

Do đó, thời gian tới, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Cục Tổ chức cán bộ sẽ tập trung cao nhất để nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương đảm bảo thận trọng, khoa học và mang tính cách mạng sâu sắc.

Cục sẽ tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tổ chức cán bộ thể hiện tính gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII của lực lượng CAND; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ công tâm, khách quan trong công việc, có phương pháp làm việc khoa học, hình thành bản lĩnh, nhân cách nghề nghiệp trong sáng, xứng đáng với phẩm chất của người làm công tác tổ chức cán bộ trong CAND: Nhân - Nghĩa - Dũng - Tín - Liêm.

60 năm qua, Cục Tổ chức cán bộ đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007; Huân chương Quân công hạng nhất năm 1985; Huân chương Quân công hạng nhất năm 2012; Huân chương Quân công hạng nhì năm 1996; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2017; 4 Cờ luân lưu của Chính phủ; 3 Cờ thi đua của Chính phủ; 24 Cờ thi đua của Bộ; 11 Cờ của Đảng bộ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Đảng ủy Công an Trung ương tặng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an.

Thu Phương