Hằng năm, Ðảng ủy, Ủy ban kiểm tra Ðảng ủy Công an tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý, sử dụng biên chế; công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Ðến nay, công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng ở Công an tỉnh Tuyên Quang được tăng cường, nhận thức của các cấp ủy đảng về công tác này được nâng cao rõ rệt.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sai phạm trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ luôn được coi là trọng tâm, then chốt mang tính quyết định. Các nội dung chủ yếu được tập trung thanh tra, kiểm tra như: Chấp hành Ðiều lệ Ðảng, Quy định về tổ chức Đảng trong CAND và thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của đảng viên, CBCS. Qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

CBCS lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố thực hiện cải cách hành chính về tận địa bàn dân cư làm thủ tục cấp phát Chứng minh nhân dân cho công dân.

 Năm 2017, Ðảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 24 tổ chức đảng cơ sở và 97 đồng chí cấp ủy cơ sở; cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã tổ chức 44 cuộc kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ.

Qua kiểm tra, các tổ chức đảng đã nhận thức sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, gương mẫu trong việc quán triệt, triển khai và sáng tạo trong thực hiện, tập trung thực hiện bốn nhóm giải pháp trong nghị quyết.

Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tập trung giám sát việc tinh giản biên chế, chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị theo Đề án của Bộ Công an sắp sếp lại bộ máy tổ chức của lực lượng Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Dự sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng tại tất các các tổ chức cơ sở đảng.

Chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt phong phú hơn, không còn tình trạng nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn. Việc duy trì nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ và liên hệ thực tiễn công tác đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy cơ sở, đã góp phần xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với truyền thống 70 năm ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2018) và hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam .

Trần Thái