Tại buổi phổ biến pháp luật, các tuyên truyền viên thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam đã phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật cư trú, Luật căn cước công dân; các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cư trú, Luật căn cước công dân tại địa bàn cơ sở.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam tuyên truyền Luật cư trú, Luật căn cước công dân.

Đồng thời nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc cấp thẻ căn cước công dân trong thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và những quy định bắt buộc và cấp, sử dụng thẻ căn cước công dân trong quản lý, sử dụng của cá nhân.

Nhân dân thị trấn Đồng Văn (Duy Tiên) tham gia buổi tuyên truyền.

Thông qua buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quyền và nghĩa vụ của công dân; từ đó giúp người dân hiểu và chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật.

Hồng Sâm