Theo đó, để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và tăng cường giải quyết thủ tục hành chính nên Công an Hà Nội thành lập Trang điện tử nêu trên.

Trang thông tin điện tử này sẽ giúp Công an Hà Nội phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phương thức hoạt động của các loại tội phạm.

Thông qua Trang thông tin điện tử này, người dân và các tổ chức hay doanh nghiệp cũng có thể nhận được hướng dẫn về thủ tục hành chính hay dịch vụ công trực tuyến. Trang thông tin cũng tiếp nhận thông tin đối tượng truy nã, tố giác tội phạm từ nhân dân.

Công an Thành phố Hà Nội thông báo và đề nghị cơ quan, tổ chức, cán bộ, nhân dân biết, quan tâm truy cập, khai thác thông tin; đồng thời mong muốn nhận được ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Trang thông tin điện tử cả về hình thức và nội dung.

N. Bình