Ban tổ chức đã thống nhất tổ chức lễ kỷ niệm từ ngày 13-15/12/2019 theo tinh thần: Thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Việc tổ chức lễ kỷ niệm nhằm khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ về việc chuẩn bị đội  ngũ cán bộ cho miền Nam sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; khẳng định công lao to lớn của đồng bào miền Bắc đối với học sinh miền Nam cũng như sự trưởng thành và đóng góp của các thế hệ học sinh miền Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm 1954, thực hiện Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chủ trương lựa chọn một số con em cán bộ, chiến sỹ, gia đình cách mạng ở miền Nam đưa ra miền Bắc nuôi dạy để bảo vệ, gìn giữ, đào tạo, bồi dưỡng những “hạt giống đỏ” cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Chủ trương đó là tầm nhìn xa, trông rộng của Bác Hồ, của Đảng và Nhà nước, tầm nhìn chiến lược về chính trị, về công tác cán bộ và đào tạo nhân tài cho ngày thống nhất Bắc - Nam sum họp một nhà, xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Được biết, từ năm 1954 – 1975 có hơn 32.000 học sinh đã học tập trong hệ thống hàng chục trường miền Nam nội trú trên nhiều tỉnh, thành miền Bắc.

PV