Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ được hưởng theo quy định sau: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ được hưởng phụ cấp đặc thù từ 30% đến 35% mức lương cấp bậc hàm hoặc phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng ngoài các chế độ phụ cấp khác (nếu có). Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ thuộc phạm vi quản lý.

Trợ cấp khi huấn luyện nâng cao, diễn tập phương án tác chiến, phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ được quy định tại Điều 4 dự thảo nghị định với nội dung như sau: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ khi huấn luyện nâng cao được hưởng hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở/ngày/người; thời gian được hưởng không quá 60 ngày/năm.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ khi huấn luyện, diễn tập phương án tác chiến được hưởng hệ số 0,3 so với mức lương cơ sở/ngày/người. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ khi diễn tập phương án tác chiến và ra quân thực hiện nhiệm vụ được hưởng hệ số 0,4 so với mức lương cơ sở/ngày/người. Cán bộ, chiến sĩ được giao phối hợp thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ được hưởng hệ số 0,3 so với mức lương cơ sở/ngày/người.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ được hưởng chế độ, chính sách như sau: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ, cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ bị chết, hi sinh, bị thương, bị bệnh được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Luật Công an nhân dân, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và các quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp bị chết do tái phát vết thương trong khi làm nhiệm vụ thì người lo mai táng được hỗ trợ tiền mai táng phí.

Toàn văn dự thảo nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng.

Hương Giang