Dự buổi Lễ có Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng đại diện một số Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Đầu năm 2016, theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng tổ chức đào tạo các lớp: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh khóa 59; Đào tạo cao cấp chỉ huy tham mưu cấp chiến lược, chiến dịch khóa 38 và Đào tạo cao cấp Quân sự địa phương khóa 33. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu, học viên dự buổi Lễ khai giảng. Ảnh Việt Hưng.

Mục tiêu của khóa học nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực tư duy cao cấp về chính trị, quân sự quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tại khóa học lần này, các học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa tư tưởng trong tình hình mới; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, giúp các học viên nâng cao khả năng tư duy, dự báo chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh...

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong lịch sử đất nước ta, dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng đi đôi với bảo vệ Tổ quốc là bài học có tính quy luật xuyên suốt toàn bộ quá trình phát triển của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước đã có chủ trương tổ chức, đào tạo cán bộ quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; Học viện Quốc phòng luôn quán triệt sâu sắc, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc mọi đường lối, chủ trương, các quan điểm về quốc phòng, an ninh, quân sự của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh, phát triển bền vững.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi Lễ khai giảng. Ảnh Việt Hưng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang  nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong những năm học vừa qua; chỉ rõ thời gian tới nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đặt ra rất nặng nề, đòi hòi lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Học viện Quốc phòng nói riêng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và đường lối, quan điểm của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao đổi với các đại biểu dự Lễ khai giảng. Ảnh Việt Hưng.

Các đồng chí học viên của các lớp tham dự khóa học cần nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tích cực tự giác học tập, nghiên cứu, tiếp thu kiến thức trong chương trình khoá học để vận dụng sáng tạo vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của từng Bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

“Tôi tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và kinh nghiệm tích lũy được trong gần 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành; Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xứng đáng với danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao tặng.” – Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Việt Hưng