Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định sự ra đời của các đạo luật mới thay thế đạo luật cũ về lĩnh vực tư pháp hình sự đã đáp ứng kịp thời yêu cầu về việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Trong thời gian tới, Học viện ANND sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

H.Thanh