Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, năm 2017 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến công tác Cảnh vệ. Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Cảnh vệ và xây dựng lực lượng Cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng lực lượng trong thời gian qua. Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Bộ Tư lệnh đã triển khai Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc vận động nêu trên trong toàn Bộ Tư lệnh.

 
Các đơn vị ký kết tại Lễ phát động

 Trong đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng đối với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và nội dung, biện pháp triển khai thực hiện Cuộc vận động của Bộ Công an; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; có chuẩn mực đạo đức, lối sống; thực hiện các tiêu chí về phong cách người chiến sỹ Cảnh vệ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về phẩm chất và chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS Cảnh vệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người chiến sỹ Cảnh vệ CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” phải đảm bảo nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả; nội dung, hình thức, biện pháp đề ra phải cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, không phô trương, hình thức.

 


M.Hiền