Xét Báo cáo kết quả thanh tra và các thông tin, tài liệu thu thập được và quy định hiện hành của pháp luật, ngày 14/10/2020 Bộ Công an có Kết luận thanh tra số 35/KL-BCA-X05, trong kết luận đã nêu rõ và đánh giá, ghi nhận các mặt ưu điểm mà Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh (UBND Thành phố) đã đạt được trong thời hạn thanh tra đồng thời cũng chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn thanh tra Bộ Công an làm việc với đại diện UBND TP Hồ Chí Minh.

Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (THAHS và THNCĐ) trên địa bàn Thành phố, Bộ Công an kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

“1. Tổ chức thông báo Kết luận thanh tra tới các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua thanh tra đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra và Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra tại các đơn vị, địa phương.

2. Chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm chung, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với những tập thể, cá nhân chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ.

3. Chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành, UBND các quận, huyện:

- Công an Thành phố: Phối hợp với các sở, ngành căn cứ các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm, vay vốn cho người CHXAPT theo quy định.

- Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố bố trí ngân sách bảo đảm kinh phí cho hoạt động THAHS và THNCĐ trên địa bàn.

- Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người THNCĐ.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tiếp nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ cũng như chế độ chính sách cho người THNCĐ.

- Tòa án Nhân dân Thành phố, Tòa án Nhân dân cấp huyện thực hiện việc gửi quyết định THAHS cho Cơ quan THAHS CATP, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện và UBND cấp xã đúng thời hạn theo quy định của Luật THAHS năm 2019.

- UBND cấp huyện: Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND cấp xã quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người THNCĐ và tổ chức chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, hướng dẫn hoạt động từ thiện nhân đạo giúp người THNCĐ ổn định cuộc sống, THNCĐ; tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tạo việc làm cho số người THNCĐ.

- UBND cấp xã: Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giám sát, giáo dục người CHA phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, án treo, TTTTHCĐK; tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT trở về THNCĐ; thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn về THAHS và THNCĐ”.

Ngô Văn Truyền