PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Bí thư, Phó Bí thư các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt tới hội nghị một số nội dung cơ bản.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Qua học tập, quán triệt, Hội nghị cũng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng…

Vũ Linh