Trong năm qua, Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phong trào về PCCC, quán triệt trong toàn dân chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố. 

Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc CSPCCC Hải Phòng trao Bằng công nhận đơn vị điển hình tiên tiến cho các đơn vị.

Từ đó nâng cao nhận thức cho toàn dân về công tác PCCC, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, cảnh giác cao với những nguy cơ cháy nổ, đồng thời tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào. 

Thường xuyên tổ chức trao đổi những sáng kiến, kinh nghiệm và cách làm hay giữa các tập thể và cá nhân, phát động sâu rộng trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu dân cư và cộng đồng xã hội. Qua đó quan tâm chấn chỉnh củng cố công tác PCCC ở các địa bàn cơ sở, xây dựng các cơ sở trọng điểm...tạo sức lan tỏa cho các cơ sở khác học tập. 

Căn cứ 7 tiêu chí đơn vị điển hình tiên tiến của Bộ Công an, năm 2011 chỉ có 34 đơn vị được công nhận điển hình tiên tiến. Đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra đánh giá theo các tiêu chí được ban hành đã xét được 97 đơn vị điển hình trong phong trào toàn dân PCCC.

Văn Thịnh