Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thư viện trong CAND thời gian tới, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cần phải xác định sâu sắc hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế, đưa mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế thư viện, phòng đọc vào nghị quyết của cấp ủy Đảng; tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của công tác thư viện trong CAND; xác định mục tiêu phát triển của công tác thư viện trong CAND cũng chính là thực hiện chiến lược xây dựng người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong thời kỳ mới; chăm lo xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện gắn với nhiệm vụ xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh trong CAND; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế thư viện, phòng đọc ở các đơn vị cơ sở…

Trung tướng Lê Văn Đệ trao bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian tổ chức lớp học.

Hiện nay, trong toàn lực lượng Công an có 109 thư viện, 529 phòng đọc, 3027 tủ sách và 688 cán bộ làm công tác thư viện, góp phần quan trọng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn công tác Công an; củng cố, khẳng định niềm tin, lòng tự hào về Đảng quang vinh, về dân tộc Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, hình thành thói quen và xây dựng phong trào đọc sách báo trong CAND…

Phan Hoạt