Đây là Khóa tập huấn đầu tiên về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên trong lực lượng CAND được Bộ Công an tổ chức.

Phát biểu bế mạc chương trình tập huấn, Trung tướng Lê Văn Đệ đánh giá, Khóa Tập huấn về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong CAND năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Trong 2 ngày các học viên đã được các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Ban Tuyên giáo TW và Học viện Báo chí tuyên truyền giới thiệu 3 chuyên đề mang tính chất khái quát và thiết thực nhất trong lĩnh vực này.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu bế mạc Khóa Tập huấn.
Hơn 400 đại biểu của Công an và Cảnh sát PCCC & CNCH các đơn vị, địa phương tham dự Khóa tập huấn.

Trung tướng Lê Văn Đệ yêu cầu: sau  khi trở về đơn vị công  tác, các học viên cần tiếp tục nghiên cứu tài liệu tập huấn để nắm chắc các nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, từ đó tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để đưa công tác này đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Đệ cũng giao nhiệm vụ: Sau đợt tập huấn này, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong lực lượng CAND nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các đồng chí lãnh đạo cũng như đội ngũ báo cáo viên các cấp trong CAND cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng để kịp thời thông tin chính xác về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sĩ CAND; Cấp ủy, thủ trưởng Công an, Cảnh sát PCCC&CNCH cần có nhận thức đầy đủ, toàn diện về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, xác định đây là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp nhất để truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mac – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin và cổ vũ phong trào thi đua trong đảng bộ và đơn vị mình; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên theo hướng chủ động, kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục trên cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác tuyên truyền miệng; Cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đảng bộ, đơn vị, địa phương cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của đơn vị, địa phương mình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những báo cáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng…

Tâm Minh