Thông qua các bài viết, chương trình phát sóng, báo chí CAND là một trong những lực lượng tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn cho thấy, báo chí CAND đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, luôn giữ vững định hướng tư tưởng – chính trị, tôn chỉ - mục đích hoạt động. Không ngừng đổi mới nội dung, cách thức trình bày, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. 

Được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, hiện báo chí của lực lượng CAND đã có đủ các loại hình: báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử (với gần 30 cơ quan báo chí). 

Các cơ quan báo chí CAND góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đảm bảo ANTT, giữ gìn TTATXH, điển hình là Báo CAND, Tạp chí CAND, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình – Điện ảnh CAND, Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an TP Hồ Chí Minh v.v… 

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên công tác tại các cơ quan báo chí CAND có bản lĩnh tư tưởng chính trị vững vàng, thường xuyên trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm tác nghiệp… đã đáp ứng cơ bản những yêu cầu công tác làm báo hiện nay.

Nhiều bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí CAND đã góp phần định hướng dư luận.

Trong những năm qua, bên cạnh việc tuyên truyền, đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức cho người dân, báo chí CAND đã tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, bài trừ tệ nạn xã hội – mê tín dị đoan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ tìn trật tự an toàn xã hội. 

Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng Internet, các thế lực thù địch ra sức phá hoại trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, đòi hỏi báo chí cách mạng nói chung và báo chí CAND nói riêng phải luôn chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Báo chí CAND đã tích cực tham gia đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, ngăn ngừa thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vạch trần âm mưu thủ đoạn thâm độc của các phần tử xấu, hạn chế sự tác động, bẻ lái tư tưởng của các luồng thông tin độc hại, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức hệ cách mạng cho người dân. 

Các báo, tạp chí, truyền hình CAND hiện nay hầu hết đều đã mở các chuyên trang, chuyên mục với bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điển hình như chuyên mục: “Sự kiện và suy ngẫm”, “Phòng, chống “diễn biến hòa bình””, “Thời luận”, “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”... trên Báo CAND; “Sự kiện và bình luận”, “An ninh văn hóa”, “Tư liệu”… trên chuyên đề An ninh thế giới tuần (Báo CAND); “Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình””, “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, “Đấu tranh chống phản động và xâm phạm an ninh quốc gia”, “Lý luận về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Tạp chí CAND; “Bảo đảm trật tự xã hội”, “Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”… trên chuyên đề An ninh xã hội (Tạp chí CAND). Truyền hình CAND (ANTV) có chuyên mục: “Chuyển động cuộc sống”, “Phim tài liệu”, “Đối thoại trường quay”, “Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) - Những việc cần làm ngay” v.v...

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2017 đến nay, trên các chuyên mục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của báo chí CAND đã có hàng trăm bài viết, chương trình phát sóng được đăng tải. 

Nhiều bài viết, chương trình phát sóng được đội ngũ cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên thực hiện công phu, đưa ra được những luận cứ, luận điểm phản bác kịp thời, góp phần vào công cuộc ngăn chặn sự phá hoại tư tưởng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Cách đây không lâu, sau khi Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đề cập đến 3 nội dung lớn vừa cơ bản, vừa cấp bách, đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, nhiều phần tử xấu đã đóng vai là “người tử tế”, “người yêu nước, thương dân”… cho rằng, việc đưa ra những mục tiêu trên của Hội nghị chỉ là ảo tưởng. 

Trước những thông tin xuyên tạc bản chất, sai trái trên, Báo CAND số ra ngày 8-6-2018 đã có bài viết “Không thể phủ nhận quyết tâm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp” trên chuyên mục “Phòng, chống “diễn biến hòa bình””, qua đó đưa ra những luận điểm phản bác kịp thời quan điểm sai trái trên của các thế lực thù địch. 

Với lập luận thuyết phục, bài báo đã chỉ rõ Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là một bước đột phá vào những vấn đề lớn, nóng của xã hội mà còn thể hiện tư duy, trách nhiệm chính trị của Đảng ta đối với sự phát triển của dân tộc. 

Hay gần đây, vào ngày 10, 11-6, ở nhiều nơi như: TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa… xảy ra việc tụ tập, gây rối, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ. Không ít người nhân danh lòng yêu nước, lấy cớ phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng đã gây rối ANTT, tấn công Cảnh sát, đập phá tài sản, tràn vào trụ sở cơ quan công quyền… 

Trên báo chí CAND đã có nhiều loạt bài, phóng sự phản bác, vạch trần mưu đồ kích động gây rối, phá hoại của các phần tử chống đối, như bài viết: “Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng” (Báo CAND số ra ngày 13-6-2018), “Mưu đồ kích động gây rối, phá hoại đang dần hé lộ” (Chuyên đề ANTG số ra ngày 16-6-2018), “Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động bạo loạn của số đối tượng chống đối” (Báo An ninh Thủ đô ra ngày 12-6-2018), phóng sự “Nhận diện mưu đồ lợi dụng tự do để gây rối an ninh trật tự” phát sóng trên chuyên mục “An ninh 24h” ngày 16-6-2018 của Truyền hình CAND v.v...

Nói về vai trò và những đóng góp của báo chí CAND trong thời gian qua, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an từng nhấn mạnh: “Cùng với báo chí cả nước, Báo chí CAND đã làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, làm cho hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, lý tưởng cộng sản và những giá trị trong truyền thống, văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. 

Trong công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí CAND đã thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết mang tính chiến đấu cao để phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch, phản động…”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo chí CAND trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, báo chí CAND cần tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn những nội dung được đề cập đến trong Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”… 

Cùng với đó, báo chí CAND nên linh hoạt, đổi mới hình thức thể hiện, duy trì chuyên mục, tăng cường số lượng và chất lượng các bài viết trực diện với nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Việc tăng cường các bài viết không tách rời công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chuẩn hóa đội ngũ cộng tác viên - những cây “bút chiến” trên mảng đề tài này.

Trần Quang Huy