Cụ thể từ ngày 15-4, tàu QB1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21h5 phút, đến ga Đồng Hới lúc 8h30 phút. Tàu sẽ nhận đón, trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới.

Chiều về, ngày 18-4, tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 17h10 phút, đến ga Hà Nội lúc 5h10 phút. Tàu nhận đón, trả khách tại các ga Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Yên Trung, Vinh, Hà Nội. Cũng ngày 15-4, tàu NA3 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 23h, đến ga Vinh lúc 5h50 phút.

Ngày 18-4, tàu NA4 xuất phát từ ga Vinh lúc 19h45 phút, đến ga Hà Nội lúc 3h. Tàu NA3/NA4 nhận đón trả khách tại các ga Hà Nội, Thanh Hóa, Chợ Si, Vinh.

Đặng Nhật