Theo đó, nội dung sát hạch cấp giấy phép lái tàu gồm: sát hạch lý thuyết; sát hạch thực hành (sát hạch kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành, xử lý sự cố và tình huống khẩn cấp; sát hạch kỹ năng lái tàu).

Quá trình sát hạch gồm 4 bước: bước 1 sát hạch lý thuyết; bước 2 sát hạch thực hành kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành, xử lý sự cố và tình huống khẩn cấp; bước 3 sát hạch thực hành lái tàu; bước 4 sát hạch thực hành lại đối với thí sinh không đạt yêu cầu theo quy định đối với một trong hai phần sát hạch thực hành ở bước 2 hoặc bước 3.

Phạm Huyền