Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình, giám sát nghiệm thu công tác thi công xây lắp, chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc vay vốn, giải ngân và thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Về cơ chế thực hiện và cơ chế thanh toán vốn đầu tư của dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 7208/VPCP-KTN ngày 15-10-2009 của Văn phòng Chính phủ và số 572/TTg-KTN ngày 14-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được Quốc hội đồng ý triển khai theo hình thức BT tại Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29-11-2013; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thanh toán cho nhà đầu tư tại Văn bản số 7208/VPCP-KTN ngày 15-10-2009.

Dự án xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Túy Loan (thuộc tuyến chính của đường Hồ Chí Minh) đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT. Đoạn Cam Lộ - Túy Loan được tách thành hai dự án thành phần, gồm: Cam Lộ - La Sơn (dài hơn 103km) và La Sơn - Túy Loan (dài 83km).

PV