Cụ thể, nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm là chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu so với vốn điều lệ đến 31-12-2016; quỹ đầu tư phát triển và trích từ lợi nhuận sau thuế từ năm 2017 trở đi; quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại công ty mẹ - tổng công ty; tăng vốn và tài sản gói EP thuộc dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; chênh lệch giá ray chuyên dùng.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn điều lệ được duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đặng Nhật