UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các đơn vị thực hiện đối chiếu công nợ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019 với Sở Giao thông vận tải; bàn giao toàn bộ hồ sơ công trình, sổ sách kế toán - tài chính Quỹ, các giấy tờ công vụ liên quan, nguyên trạng cơ sở vật chất và các trang thiết bị của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cho Sở Giao thông vận tải.

Nhật Uyên