Bộ GTVT cho biết, hiện nay, tại một số trạm thu phí đã triển khai làn thu phí không dừng, các nhà đầu tư BOT và nhà cung cấp dịch vụ không dừng đã phối hợp trong việc dán thẻ và sử dụng làn thu phí tự động không dừng đối với tất cả các phương tiện, trong đó có các phương tiện thuộc diện miễn, giảm phí, sử dụng vé tháng, vé quý khi qua các trạm thu phí. Tuy nhiên, tại một số trạm, việc phối hợp giữa các đơn vị chưa hiệu quả, dẫn đến số lượng phương tiện dán thẻ và sử dụng làn thu phí tự động không dừng còn hạn chế.

"Để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 07/2017, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác thu phí, đảm bảo giao thông thông suốt, cũng như khai thác tối đa hiệu quả công nghệ thu phí tự động không dừng, Bộ GTVT yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ và các nhà đầu tư BOT dán thẻ và sử dụng làn thu phí tự động không dừng đối với tất cả các phương tiện thuộc diện miễn, giảm phí, sử dụng vé tháng, vé quý khi qua các trạm thu phí. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về thu phí tự động không dừng để người dân và các chủ phương tiện hiểu và sử dụng", văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT nêu.

Đăng Nhật