Theo dự thảo nghị định mới, đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của hành khách là 128.821 SDR (hiện tại, giá trị 1 SDR bằng khoảng 1,37 USD). Trường hợp chậm trễ đối với vận chuyển hành khách, mức bồi thường tăng từ 4.150 SDR lên 5.346 SDR.

Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm là 1.288 SDR thay cho 1.000 SDR như trước đây.

Trường hợp hành khách có kê khai giá trị của việc nhận hành lý ký gửi tại địa điểm đến và trả một khoản phí bổ sung thì người vận chuyển phải bồi thường theo mức giá trị đã được kê khai, trừ trường hợp người vận chuyển chứng minh được rằng giá trị kê khai lớn hơn giá trị thực tế.

Dự thảo Nghị định đang được Bộ GTVT xây dựng cũng đề xuất ngày có hiệu lực là 28-12-2019, cùng ngày có hiệu lực của các sửa đổi về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển mà ICAO đã thông báo.

Phạm Huyền