Theo báo cáo của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Hoàng Hồng Giang, đến nay, Cục ĐTNĐ đã hoàn thành 100% việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Trước đó, trong năm 2015, Cục đã thực hiện công bố cung cấp trực tuyến được 25 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT, Cổng một cửa Quốc gia, trong đó có 21 thủ tục dịch vụ công và 4 thủ tục hải quan một cửa. 

Tính đến nay, Cục ĐTNĐ Việt Nam nhận được hơn 313.500 hồ sơ dịch vụ công yêu cầu giải quyết, trong đó số lượng tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng là gần 9.100 hồ sơ. 

Cục ĐTNĐ cũng xây dựng và triển khai 12 phần mềm để tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý ngành, tập trung vào các khía cạnh: Kết cấu hạ tầng, cơ sở dữ liệu trực tuyến quản lý cảng, bến thủy; phương tiện thủy nội địa... 

Năm 2017, Cục sẽ tiếp tục cung cấp thêm các thông tin quản lý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cục…

Đặng Nhật