Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng (tương đương 408,9 triệu USD) bằng khoản vay WB (Ngân hàng Thế giới), nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, nguồn vốn đối ứng của các tỉnh tham gia dự án.

Theo đó, dự án gồm 3 hợp phần chính là hợp phần nâng cấp, cải tạo, sửa chữa định kỳ đường địa phương (gọi tắt là hợp phần đường); hợp phần xây dựng cầu dân sinh (gọi tắt là hợp phần cầu) và hợp phần tư vấn chung.

Đặng Nhật