Theo đó, Tổ công tác liên ngành gồm 11 thành viên, do ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; 2 tổ phó gồm đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội; đồng chí Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm đôn đốc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại Thông báo số 643/TB-UBND ngày 23-6-2017 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn thành phố.

Hà Nội vừa thành lập Tổ kiểm tra các dự án BOT và BT giao thông, môi trường

Đồng thời tổng hợp tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và tống hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác) quyết định ban hành quy chế hoạt động Tổ công tác liên ngành; quyết định thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác nếu cần thiết. Thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND TP giao và nhiệm vụ cụ thể theo quy chế hoạt động Tổ công tác liên ngành.

Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành các nội dung được UBND TP giao.

NY