Bộ GTVT đã giao cho Cục Đường sắt Việt Nam hơn 2.800 tỷ để chi cho kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên. Trong đó, số dự toán chi cho kinh phí nhiệm vụ thường xuyên là hơn 2.500 tỷ. Số dự toán chi cho kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên là hơn 247 tỷ. 

Ngoài số dự toán hơn 2.800 tỷ cho bảo trì đường sắt, số còn lại trong tổng dự toán 3.042 tỷ để giao chi các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch lập lại hành lang an toàn đường sắt theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ và dự phòng khắc phục bão lũ.

Phạm Huyền