Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan và địa phương trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2017.

Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt; tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, nhất là vận chuyển hành khách.

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2017. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

PV