Qua kết quả khảo sát của tư vấn lập dự án, dự án nghiên cứu khoảng 163 cầu tại 37 quốc lộ trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu tăng cường kết cấu nhịp; sửa chữa, tăng cường mố trụ; các bộ phận khác của cầu và mở rộng cầu. Theo đó, tổng mức đầu tư dự kiến gần 770 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ.

Cụ thể, số cầu bỏ được biển hạn chế tải trọng sau khi sửa chữa, gia cường (nhóm 1) là 120/163 cầu. Số cầu còn hạn chế tải trọng sau khi sửa chữa (nhóm 2) gồm 43/163 cầu. Căn cứ kết quả nâng tải trọng khai thác từng cầu, chức năng của tuyến đường, dự án sẽ ưu tiên đầu tư sửa chữa, gia cường 78 cầu với kinh phí 393,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Thời gian thực hiện từ năm 2015-2017.

Đặng Nhật