Theo đó, điều chỉnh khoản 6, Điều 1, Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 04/3/2013, thời gian thực hiện dự án từ tháng 01/2013 đến tháng 02/2016; Điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 04/3/2013.

Cụ thể: Đối với các nội dung công việc do kéo dài thời gian thực hiện dự án có sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản sẽ do JICA tài trợ theo cam kết tại văn bản số 1818/2014/JICA-RQ, ngày 10/11/2014.

Đồng thời, giao Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội làm việc với Đoàn chuyên gia Tư vấn Nhật Bản về các nội dung kéo dài và tiến độ, kế hoạch thực hiện chi tiết trình Ủy ban điều phối chung để xem xét, thông qua chậm nhất trong tháng 01/2015.

Bên cạnh đó, Ban lý Đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật đấu thầu và các quy định khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án đối với những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

Hải Châu