Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách hạn hẹp hiện nay, việc đầu tư cho đường sắt đang hết sức khó khăn, cần kêu gọi các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển đường sắt. Bởi cả một thời gian dài ngành đường sắt đã phát triển chậm hơn so với sự đổi mới đất nước. Vì vậy, cần công khai các hạng mục đường sắt kêu gọi xã hội hóa để thu hút đầu tư.

Theo đó, để đẩy mạnh được xã hội hóa kêu gọi đầu tư vào đường sắt, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các bên quan liên quan rà soát lại văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi phù hợp.

Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) phải tích cực tiếp tục đổi mới, tái cơ cấu. Thời gian tới trọng tâm là cổ phần hóa triệt để các công ty vận tải và hạ tầng. Đổi mới tư duy quản trị doanh nghiệp theo hướng thị trường, không lệ thuộc Nhà nước. Đường sắt chính là tài nguyên Nhà nước trao cho đường sắt. Ban PPP và Cục Đường sắt và VNR công bố danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa, từ các nhà ga, đoàn tàu, các tuyến đường ưu tiên như Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Hạ Long – Cái Lân...

Lộ tình hiện đại hóa đường sắt hiện có cũng phải rõ ràng. Vụ Kế hoạch đầu tư phối hợp với VNR và Cục Đường sắt Việt Nam sớm hoàn chỉnh Chiến lược phát triển đường sắt để trình Chính phủ. Căn cứ chiến lược, khẩn trương trình quy hoạch điều chỉnh phát triển đường sắt phù hợp chiến lược phát triển giao thông vận tải đã được phê duyệt. Trong năm 2015 cố gắng có 1 tuyến xã hội hóa.

Hải Châu