"Đường sá hư hỏng rất nhiều, trong khi tiền vẫn nằm đây. Kế hoạch năm nay phải rút kinh nghiệm, 15% nguồn kinh phí còn giữ lại phải khẩn trương chuyển cho các địa phương”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu các cơ quan liên quan bố trí kinh phí để xử lý toàn bộ các “điểm đen” tiềm ẩn TNGT trên các tuyến quốc lộ như: Đường cong, bán kính hẹp, cầu hẹp, cầu yếu,…

“Về nguyên tắc là phải ưu tiên xử lý hết toàn bộ các “điểm đen”. Trường hợp quá khả năng cân đối vốn, phải có kế hoạch cụ thể, cái nào làm trước, cái nào xử lý sau”, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp duy tu không đảm bảo. 

“Toàn bộ công tác duy tu đã được đấu thầu, tiền chuyển cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có làm hay không, các chi cục đường bộ, thanh tra Tổng cục phải biết và xử lý thật nặng, kể cả là cấm tham gia đấu thầu đối với các doanh nghiệp duy tu không đảm bảo yêu cầu”. 

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Kết cấu hạ tầng cập nhật lại báo cáo tổng kết năm 2017 của Quỹ trên tinh thần phải đưa ra được bức tranh tổng thể về hạ tầng giao thông, chỉ rõ những yếu kém trong năm qua, bài học kinh nghiệm…

Đặng Nhật