Đoàn viên, thanh niên tích cực xây dựng nông thôn mới

Được biết, khoảng 300 đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới gồm: Phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, tháo dỡ các bảng quảng cáo, bảng hiệu gắn không đúng quy định, chỉnh trang cảnh quan đô thị trên 10 tuyến đường nội bộ khu gia đình. 

Trước đó, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các hộ dân sinh sống trong khu gia đình hiểu rõ mục đích, nội dung và chủ trương của chính quyền địa phương về xây dựng nông thôn mới.                              

M.Xuyên-C.B