Báo cáo chính trị của Cục Đối ngoại nêu rõ: Đảng bộ Cục Đối ngoại trong nhiệm kỳ qua được thành lập theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an, trên cơ sở hai đơn vị là Cục Đối ngoại và Văn phòng Nhân quyền. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Cục Đối ngoại đã bám sát nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng ủy Cục Đối ngoại đã chủ động nghiên cứu, tham mưu được những vấn đề lớn về công tác đối ngoại, nhân quyền trình Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ trưởng xem xét, quyết định, nhiều nội dung đề xuất được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đối tác đánh giá cao. Các nhiệm vụ theo chương trình công tác hàng năm, nhất là những công tác trọng tâm cơ bản được hoàn thành. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đối ngoại nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy đã phát huy những ưu điểm và nhân tố tích cực, khắc phục những khó khăn, tạo ra sự đồng thuận, không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong nội bộ lãnh đạo và trong đơn vị. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác; trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên một bước. Đối với những thiếu sót, khuyết điểm đã kịp thời nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, cố gắng, thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên Cục Đối ngoại đạt được trong thời gian qua. 

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nêu rõ: Cục Đối ngoại đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xây dựng và ban hành nhiều đề án, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thắng lợi nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và nhân quyền. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Chỉ ra những nguy cơ và thách thức của tình hình thế giới và khu vực trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Đảng bộ Cục Đối ngoại phải thực sự nỗ lực, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương và những thành tựu, kinh nghiệm đạt được, quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ: Cục Đối ngoại cần quán triệt thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” với phương châm “triển khai đồng bộ và toàn diện” các hoạt động đối ngoại trreen các lĩnh vực; vận dụng sử dụng sáng tạo, hiệu quả các biện pháp ngoại giao.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng trong Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ đã được thiết lập với cơ quan thực thi pháp luật của các nước và các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Chủ động chủ trì, phối hợp thực hiện đấu tranh, tuyên truyền về nhân quyền theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ. 

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại  Việt Nam liên quan tới lĩnh vực an ninh quốc gia và thúc đẩy các hội nghị, hội thảo quốc tế về nhân quyền để tuyên truyền về nhân quyền Việt Nam với quốc tế. 

Chủ động tiếp xúc đối ngoại, nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược về những động thái, quan điểm, chính sách của các nước để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi chính sách trong quan hệ với các nước, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cũng đề nghị các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục Đối ngoại tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, dân chủ tập trung, chỉ huy thống nhất, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị…

Khổng Hà