Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung hội nghị. 

Cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh…

Thứ trưởng Lê Quý Vương truyền đạt nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 7.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 7/5/2018 – 12/5/2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp, thảo luận và cho ý kiến về 7 nội dung quan trọng: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nghiệp vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; Nghe báo cáo, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 lần này; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục Chính trị Công an nhân dân trong thời gian tới khẩn trương lên kế hoạch, đề xuất kế hoạch về việc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt cụ thể nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII trong Đảng bộ Công an Trung ương. 

Chủ trì, đề xuất, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trong lực lượng Công an nhân dân đảm bảo đưa nội dung Nghị quyết thực sự đi vào chiều sâu. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Công an nhân dân...                                                              

Vũ Linh