Đại tá Nguyễn Văn Hường, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND đạt được nhiều kết quả tích cực; việc triển khai cơ bản đúng tiến độ theo chương trình đề ra; cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng các cấp. Nhất là, cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý tư tưởng đã được tăng cường. Kịp thời triển khai có hiệu quả việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, đề nghị: Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, trọng tâm quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 Khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, thành ủy theo chương trình của địa phương; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA của Đảng ủy CATW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Đảng ủy CATW; Uỷ viên ban thường vụ là người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương”. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong thời gian tới.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư  về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động, tích cực tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng CAND của các thế lực thù địch, phản động. Tổ chức triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác; sưu tầm tài liệu, hiện vật, hình ảnh chuẩn bị triển lãm 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND, xử lý kịp thời, nghiêm minh các biểu hiện vi phạm…
Toàn cảnh Hội nghị
Đức Mừng