Tham gia lớp học có 150 học viên từ 11 đến 14 tuổi là người dân tộc thiểu số Gia Rai và Hà Lăng thuộc 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sa Bình. 

Trong thời gian 60 ngày, các học viên được đội ngũ nghệ nhân có kinh nghiệm ở địa phương truyền dạy những kiến thức cơ bản về biểu diễn cồng chiêng; các tiết tấu, âm sắc chính của cồng chiêng; biểu diễn các điệu múa xoang truyền thống của đồng bào dân tộc mình... 

Đây là hoạt động góp phần gìn giữ bảo tồn văn hóa dân gian nói chung, văn hóa cồng chiêng, múa xoang nói riêng trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Sa Thầy.

N.H.Khôi