Với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản VHPVT vì sự phát triển cộng đồng bền vững”, hội nghị diễn ra từ ngày 6 đến 8-11 có sự tham gia của đại diện 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ di sản VHPVT từ 16 quốc gia trên thế giới.

Hội nghị nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa di sản VHPVT và phát triển bền vững nhằm trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo tồn di sản VHPVT trong khu vực. 

Ông Kwon Huh, Tổng Giám đốc ICHCAP phát biểu tại hội nghị di sản VHPVT khu vực Châu Á- Thái Bình Dương 2018.

Đối với Việt Nam, năm 2003, Nhã nhạc cung đình triều Nguyễn được UNESCO vinh danh và đây là di sản VHPVT đầu tiên của Việt Nam. TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết thêm: “Trải qua 15 năm cũng là thời gian thực hiện Công ước bảo vệ di sản VHPVT của UNESCO, Nhã nhạc cung đình Huế đã từng bước được bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó yếu tố cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Và không riêng Nhã nhạc triều Nguyễn mà các di sản văn hóa VHPVT của Việt Nam cũng được bảo vệ và phát huy tốt dựa vào yếu tố cộng đồng như hát Xoan (Phú Thọ), dân ca ví dặm ở vùng Nghệ Tĩnh… Và hội nghị lần này là cơ hội để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa tiếp nhận thêm kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản VHPVT”.

Công tác bảo tồn, gìn giữ Nhã nhạc cung đình Huế đạt nhiều kết quả sau khi được UNESCO vinh danh là di sản VHPVT vào năm 2003.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các tổ chức trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương đã chia sẻ những kinh nghiệm quý giá trong công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản VHPVT ở nhiều quốc gia trên thế giới; tìm hiểu chiến lược để các tổ chức phi chính phủ trao quyền cho cộng đồng bảo vệ di sản VHPVT bền vững, sáng tạo và hòa nhập... 

Từ đó đưa ra các chính sách phù hợp trong việc thúc đẩy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản VHPVT vì sự phát triển cộng đồng bền vững, hướng tới Chương trình Nghị sự 2030 và 17 mục tiêu phát triển bền vững theo tinh thần Công ước bảo vệ di sản VHPVT của UNESCO năm 2003.


Anh Khoa