Trung tâm đã tiến hành phân phối, chi trả đến các chủ sở hữu quyền tác giả gần 57 tỷ đồng; đang khẩn trương nhập liệu cho kỳ phân phối quý 4/2018.

Dự kiến số tiền 27 tỷ đồng của kỳ phân phối này sẽ được chi trả vào cuối tháng 1.2019.

Được biết, VCPMC hiện có gần 4.000 thành viên là tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả. Đến nay, Trung tâm đã ký hợp tác song phương với 73 tổ chức quản lý tập thể quyền và nhà xuất bản, đảm bảo thực hiện theo pháp luật Việt Nam và Công ước Berne, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí của Hiệp hội các nhà soạn nhạc và soạn lời quốc tế.

Năm 2019, VCPMC  đặt trọng tâm hoạt động vào công tác cấp phép, mở rộng địa bàn; tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các tỉnh thành, quận huyện; tăng cường rà soát, xử lý vi phạm về quyền tác giả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả thành viên.

Hải Châu