Nền báo chí cách mạng cũng đã có lịch sử 90 năm là một phần lịch sử vẻ vang của đất nước. Lịch sử ấy cần được ghi lại, tỏa sáng dưới mọi hình thức. Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt từ ngày 21-8-2014.

Cuối tháng 11-2015, Bảo tàng Báo chí Việt Nam được bổ sung vào hệ thống bảo tàng quốc gia và được Thủ tướng phê duyệt 36 tỷ đồng cho dự án trưng bày Bảo tàng, dự kiến, sẽ khánh thành vào ngày 21-6-2016. Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi Hội Nhà báo các địa phương, các cơ quan báo chí, các nhà báo, gia đình nhà báo, bạn đọc cung cấp thông tin, hiện vật liên quan đến lịch sử báo chí, người làm báo, bản gốc hoặc bản sao các ấn phẩm báo chí hoặc măng sét báo chí cổ, cũ từ trước Cách mạng Tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, từ sau giải phóng miền Nam đến nay.

Tài liệu, hiện vật hiến tặng cũng có thể là các công cụ in ấn và làm báo, các dụng cụ, đồ nghề của nhà báo, kỷ vật của người làm báo, phần thưởng của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp cho người làm báo, cơ quan báo chí các thời kỳ…

N.H.