Hơn 120 tham luận của các nhà nghiên cứu, học giả hàng đầu trên toàn quốc gửi về hội thảo. 

Thảo luận tại 6 tiểu ban gồm: “Tiểu thuyết lịch sử và dịch văn học”, “Văn hóa dân gian Nam Bộ”, “Văn học Hán Nôm Nam Bộ”, “Văn học Nam Bộ cuối thế kỷ 19 đến năm 1945”, “Văn học Nam Bộ từ 1945 đến nay” và “Tiếng Việt ở Nam Bộ”, các đại biểu đã xoáy sâu vào các vấn đề như: đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của văn học dân gian, văn học Hán Nôm ở Nam Bộ; phân tích phong cách của một số tác giả và nội dung tư tưởng, thủ pháp nghệ thuật trong các tác phẩm tiêu biểu của miền Nam; đặc trưng tiếng Việt ở Nam Bộ; vai trò và đóng góp của văn học, ngôn ngữ Nam Bộ trong tiến trình phát triển văn học dân tộc... 

Trải qua 300 năm hình thành và lớn mạnh với tính phóng khoáng, nghĩa tình của vùng đất này, văn học Nam Bộ luôn tiên phong trên con đường đổi mới, mang đậm tính chất đại chúng, phong cách bình dân đồng thời cũng đậm đà tinh thần yêu nước, nêu cao đạo lý làm người… 

Q.Nga