“Đường Kách mệnh” là tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sử dụng để giảng dạy cho đội ngũ cán bộ cách mạng Việt Nam những năm 1925 - 1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây là tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn. 

Thông qua “Đường Kách mệnh”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Marx - Lenin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất.

Dưới ánh sáng của “Đường Kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên đã về nước hoạt động và cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trưng bày.

“Đường Kách mệnh” được xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu dưới dạng in thạch và những bản in đầu tiên đó được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930. Cuốn “Đường Kách mệnh” đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam là một trong những bản gốc in năm 1927, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2012.

Cùng với việc giới thiệu đến công chúng giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm “Đường Kách mệnh”, hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh khác tại trưng bày , tiêu biểu như: Chiếc va li của đồng chí Bùi Ngọc Thành đựng tư trang dự lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc); chiếc máy đánh chữ đồng chí Tô Hiệu và đồng chí Lương Khánh Thiện sử dụng khi hoạt động cách mạng năm 1936…

Trưng bày Ánh sáng từ “Đường Kách mệnh” góp phần nâng cao sự hiểu biết của thế hệ trẻ về tầm nhìn, sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cống hiến của lớp thanh niên cách mạng vô sản đầu tiên ở Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc. Trưng bày dự kiến kéo dài trong 3 tháng.

CV