Triển lãm trưng bày 100 ảnh với 3 chủ đề tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi sáng ngời, tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga bền chặt qua thời gian và nước Nga mến yêu.

Chủ đề “Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi sáng ngời”, giới thiệu đến khách tham quan khái quát diễn biến của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - ngọn cờ tiên phong của phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, biểu tượng về khát vọng tự do của nhân dân lao động trên toàn thế giới. Đồng thời, phản ánh ảnh hưởng tích cực của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng Việt Nam.

Chủ đề “Tình hữu nghĩa Việt Nam – Liên bang Nga bền chặt qua thời gian” là những hình ảnh phản ánh mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và với Liên bang Nga ngày nay. Nhiều công trình do Liên Xô giúp đỡ xây dựng đã gắn bó với bao thế hệ người dân Việt Nam, đến nay vẫn phát huy hiệu quả tích cực như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô, Nhà máy thủy điện Trị An, Thủy điện Hòa Bình… 

Triển lãm mở cửa đến ngày 10-11.

H.K.