Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị lãnh đạo Bộ VH-TT&DL tổ chức buổi làm việc với UBND TP Hải Phòng tại Hà Nội để xem xét cụ thể việc tổ chức lễ hội trong thời gian tới. Đồng thời, Cục Văn hóa cơ sở cũng đề nghị lãnh đạo Bộ VH-TT&DL chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng của mình.

Cụ thể, Cục Văn hóa cơ sở có nhiệm vụ tham mưu trình lãnh đạo Bộ VH-TT&DL ban hành văn bản chỉ đạo địa phương nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL của  Bộ VH-TT&DL quy định về tổ chức lễ hội. 

Đối với các lễ hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống; có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như “chọi trâu”… thì không cấp phép và tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh  tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn phải dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, bản báo cáo đề xuất Cục Di sản văn hóa có nhiệm vụ rà soát quy trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. 

Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Nếu không thực hiện theo cam kết, Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ trưởng xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngoài ra, bản báo cáo đề xuất Thanh tra Bộ VH-TT&DL tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý, tổ chức các lễ hội, đặc biệt các lễ hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống; có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như lễ hội chọi trâu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

Đồng thời, phối hợp với Cục Di sản văn hóa kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cuối cùng, bản báo cáo đề xuất Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chủ trì tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử; cơ quan quản lý và người dân về tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn để tìm ra giải pháp phù hợp. Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản Văn hóa và Thanh tra Bộ VHTTDL có trách nhiệm phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm.

Cũng tại báo cáo, Cục Văn hóa cơ sở kiến nghị Bộ trưởng đề nghị Sở VH-TT thành phố Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận Đồ Sơn thực hiện việc tạm dừng hoạt động chọi trâu trong tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2017; UBND quận Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử để tham vấn ý kiến đối với công tác tổ chức lễ hội. Đồng thời, cần tổ chức các buổi tọa đàm để đối thoại, xin ý kiến người dân và cộng đồng.

Trường hợp tiếp tục tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn phải dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương, đảm bảo tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản.

CV