Theo đó, có 10 văn bản quy phạm pháp luật được đề nghị bãi bỏ toàn bộ gồm: Quyết định số 2607/VHTT-QĐ/XBL về Quy chế tổ chức và hoạt động in; Quyết định số 14/2000/QĐ-BVHTT quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính; Quyết định số 37/2001/QĐ-BVHTT về Quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm;  Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài; Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet; Thông tư liên bộ số 26TT/LB quy định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in; Thông tư liên tịch số 06/1997/TTLT-BVHTT-TCBĐ hướng dẫn quản lý nhà nước đối với các đài phát thanh, truyền hình; Thông tư liên tịch số 97/1997/TTLT-VHTT-BNG hướng dẫn Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ; Chỉ thị số 05/1998/CT-BVHTT về biện pháp tăng cường quản lý hoạt động in.

N.H.