Chương trình là hoạt động nhằm tăng cường quản lý nhà nước về các lĩnh vực nói trên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào đồng thời phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu. 

Đây cũng là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa, gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

Theo đó, rất nhiều hoạt động văn hóa quy mô lớn sẽ được tổ chức trong 5 năm tới: các hoạt động văn hóa nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19-4 hàng năm, ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các vùng, miền, xây dựng các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị về tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực… của đồng bào các dân tộc.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Ủy ban Dân tộc ký kết hợp tác với sự chứng  kiến của đại diện nhiều Vụ, Cục liên quan

 Riêng với du lịch, ngoài tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch bền vững, các đơn vị sẽ phối hợp hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi cung cấp dịch vụ du lịch gắn với văn hóa, xây dựng mô hình hoạt động du lịch hiệu quả, gìn giữ môi trường cảnh quan, nghề truyền thống phục vụ du lịch.

Dự kiến, chương trình được triển khai tại 52 tỉnh, thành trên cả nước.

N.Hoa