Báo cáo toàn cầu UNESCO là công cụ giám sát việc thực hiện Công ước về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa được UNESCO thông qua vào năm 2005.

 Đây là báo cáo lần thứ hai, ghi nhận các kết quả đã đạt được trong việc thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, chia sẻ các bài học kinh nghiệm và các thực hành tốt của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như phân tích các khó khăn, thách thức vẫn còn tồn tại kể từ khi báo cáo lần thứ nhất được công bố vào năm 2015.

Công bố Báo cáo toàn cầu của UNESCO năm 2018

 Các báo cáo toàn cầu UNESCO về quá trình thực thi Công ước về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa được UNESCO thông qua vào năm 2005  được hoàn thiện dựa trên nhiều nguồn tư liệu, trong đó đặc biệt quan trọng là Báo cáo định kỳ bốn năm một lần từ các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Đây là một phần hoạt động nằm trong dự án thúc đẩy sự tự do thông qua phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa do Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Thụy Điển tài trợ.

 Báo cáo toàn cầu UNESCO tiếp tục chứng minh rằng, Công ước về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa được UNESCO thông qua vào năm 2005 đã củng cố thêm cho việc xây dựng chính sách nhằm phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa.

 Báo cáo cũng đã chỉ ra nhu cầu cần thiết rằng, các bên tham gia Công ước cần phải đưa ra những cơ chế đánh giá và giám sát để các bên có thể góp phần chia sẻ thông tin và bảo đảm tính minh bạch các điều khoản của Công ước. Những báo cáo tiến bộ và mang tính sáng tạo sẽ góp phần vào cơ sở bằng chứng đầu tiên cho việc thực hiện Công ước...

         

 Báo cáo toàn cầu UNESCO năm 2018 công bố như là bản đồ kho báu, chỉ dẫn trong lĩnh vực văn hóa mà mọi người cần tìm kiếm và là nơi cần đến để khai thác sức mạnh, năng lượng của ngành công nghiệp văn hóa nhằm phát triển bền vững.

Hải Châu