Trong đó có 20 di tích xuống cấp nhẹ, 27 di tích xuống cấp nặng, 14 di tích xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng trên, UBND TP Hội An đã chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức kiểm định tình trạng kỹ thuật, tuyên truyền, giáo dục cho người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn, đồng thời vận động các chủ di tích tiến hành triển khai tu bổ, sửa chữa kịp thời.

N.Thi